China

17.06. - 30.06.2008 Peking - Xián - Chongqing - Yangze - Yichang - Wuhan - Shanghai; Information auf Anfrage